The Youth Voice
WE TELL IT AS IT IS...

Mtshweni wendlulise emavi endvudvuto emndenini waMadikizela-Mandela

By: staff reporter 

Ndvunankhulu weSifundza saseMpumalanga, Make Refilwe Mtshweni uchaze make Winnie Madikizela-Mandela njengelichawekazi. Mtshweni uvete loku ngalesikhatsi endlulisa emavi endvudvuto emndenini nasetihlobeni taMadikizela-Mandela. Mtshweni lokhombise kukhatsateka nekushaceka ngekuhamba kwaMadikizela-Mandela emhalabeni, uvete kutsi Madikizela-Mandela bekasiboelo lesihle kusive saseNingizimu Afrika.

“Make Madikizela-Mandela walilwela lelive, walwela inkhululeko yetfu. Ngako uyishiyile indvuku ebandla. Ulidlallile lichaza lakhe ngako kufanele sichubeke etinyatselweni nasetifundzisweni takhe. Bekasibonelo lesihle kubomake nakubantfu labasha baseNingizimu Afrika,” kusho Mtshweni.