The Youth Voice
WE TELL IT AS IT IS...

O Mang? - O ngwana mang? 

Go nale puku yo e nngwadiyeng ke Mmane Sekinah Chiloane bare ke Tjiba Ho Wo Tjwang. Puku yo e bolabola la setjo sa Mapulana, ditumelo, malopo, go phasa, dikgakgara bjalobjalo. E huparele lehumo la go nona kamatla la gore Mopulana ye mongwana le ye mongwana o tshwanele a tjharolenyana a tjibe.

E itsano ba bangwana bare go tjiba bo bohlokwa kamatla kagore bojakane bo se bo yamogiye tse dingwana tsa ditaola tso bomakgolokhukhu ba re shiyiyego natso. Mara sa go sa hlupi go se tjiba kegore wene o mang futi o tjwa kae. O ngwana mang, batswadi bago ba belegiye ke mang.

Ke fela kere ge ke petapeta le thari yo e sesane ke fele kere ge okwa nkare a wona matla a go ragaraga goba go kgotlelela go fela go thusha go tjiba gore naa ke mang morago-rago ye a kileng aba le sebete gagenu. Bontjhi bja batho bo tjhetjha bo lahlela toulo ge ba shikila kagore a ba tjibi gore modu ya bona e nwelele go fihla kae.

Go itsano so ke botsang batho dipolabolong ke gore, ‘ge okwa o ngenega, mashapo a wopa, mokolo o bata, futi o gorwa o hlagasela ka letjhogo, yemanyana o te botsise gore nje ke nnete gore gagenu agona senatla, agona mogale, agona motho wa go hlalefe?’ Go fo lebelela papago le mmago a di thushe ka selo. Hlolela kuwa moragorago. Tsotso ho Mpumalanga go nale mokgatlo wo rerego ke Oral History Association of Mpumalanga (OHAMP) wo mmereko wa wona eleng go yepolla mabohlale a bokokwane agore ayaka a ngwadiwa fase. Ka sekgowa ge bare ‘oral history’ bara botjo bjo bo sa ngwadiwago fase. Tsela tsa gore kokwane ne afo le botsa tsona, dinonwane, dithai, diema, dika le direto. Go sa ngwadiwa agore gore napiye le lele.

Bjalo, pele o felela ke matjhika botsisa motswadi wago gore o belegiye ke mang? Ne ele ka bakae ka gagabo? Bokokwane bage ba belegiye ke mang? Mahlatse agore okaba le wona ke gore ge ole MoShangaan ofo lebelela hala ga 1896 ge Mpisane a tshela moedi gotjwa Mozambique a etla howa Bushbuckridge gore naa rakgolo le makgolokhukhu wago ne ele bo mang. Go tloga mone o nyakisise gore ka kuwa profenseng ya Gaza, mola kokwane wa MaShangaan Nghunghunyane a elwa la MaPotokisi wagenu ne le mang futi o kganne karolo efe dintweng tsa boMawewe, boMzila, boManukusi (Soshangane) gore o tjibe gore wene o setlogolo sa dinatla.

Le ka ho ga Mapulana o fo boyela moragonyana ga 1865 ge le fenya Mapono (MaSwati) kuwa thabeng ya Mogologolo go tjiba gore naa ba gagenu ke boMashego, Mashile, Chilwane, Nonyane, Malele goba boMogane naa? Go tjiba sone go tlo go fa matjato gore o tjibe gore wene a wa phaphasha makateng go tshwana le dinoga mara o belegiwwe wa begiwa. O ngwana wa mobu o seroba tse dingwana dipholwane molala.

Ketsotsone ge, mang le mang aye a nyakisise gore ke mang re bone gore nje re ka sa te bone ka leihlo la go fapana le lo la lehono naa

                                                           -fetsiye-

Ke:                  Goodenough Mashego