The Youth Voice
WE TELL IT AS IT IS...

Lesaneng go gatelelana ka dilo tsa go sare selo 

Ka: Goodenough Mashego 

A gona selo sa lula go tshwana le go balabala o sa make selo. Matjatji wo batho bo ba berekang, kamatla-matla mmushong ba nale mahlatse agore ba gola skwetjenyana sa go bonala. Ba tlele ba go hwetja boR10 000. Mara bothata bjo bo tlelego ke gore bonkeku le bonnuna bo skwetje sa bona se fo felela mokgeteng, dikoloing, dikobong le dilo tsa go sa isane felo. Ba ya shota ba gore ba bona go yaga ele ga bohlokwa.

O hwetja motho ele kgale a bereka mara asafo yetsela mpeta wenela wa gore sale a rekela ke batswadi bage mara o nale koloi o e chediye le dirim tsa bo R4000.

Bothata ke gore batho bago tlala ge ba nagana go yaga ba bona R150 000. Vele, go ja yona go yaga ntlo ya go nyawula. Ge o nyoko yaga howa Bushbuckridge ke wona mapeni wo a nyakegago gore o kganye ka ntlo. Itsano nnete yo e shalago kegore yemongwana le yemongwana o nayo R150 000; kamatla matla ge o bereka.

Ere ke e beye so. Lesaka la samemte ke boR85 goba R100 ge o reka spaza. Lefraga la santa ke R700. Lesaka ka lloshi le ntsha 42 ya ditena. Batho bago maka ditena ba nyaka R30 go foroma lesaka ka lloshi. Go era gore ge o nale R2000 o kgona go ntsha 420 ya ditena. Gabutji go nyakega 40 ya masaka le two ya mafraga go ntsha ditena tsa go fetsa ntlo.

Akenyake go bolabola kamatla mara boweru, re ya le kgopela shem, yemaneng nyana ka taba ya go gatelelana dicar wash le gatelelane ka dintlo. Ntlo ge o agiye o fetsiye, mara koloi otlo fo dula o reka. Ke fela kere, ge eba a oso kene hardware o reka dithuluso tsa go yaga, a oso bollwe. Koma ga e thabeng, e stolo sa dithuluso.